Lantana
Photography by Jim Bolner, Sr. ~ November 6, 2015
 
jimbolnersr @ gmail.com